Czy całkowita niezdolność do pracy uniemożliwia podjęcie zatrudnienia?

0
7108

Pojęcie całkowitej niezdolności do pracy wprowadza sporo zamieszania. Wydawać by się mogło, że takie orzeczenie przekreśla możliwość legalnego dorabiania do renty. Z takiego założenia wychodzą sami pracownicy, jak i pracodawcy. Tymczasem ZUS nie zabrania pracować osobie pobierającej świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, stąd nie ma przeszkód do zatrudnienia takiego pracownika. W takim razie jakie na czym polega całkowita niezdolność do pracy i jakie niesie ze sobą ograniczenia?

Orzekanie niezdolności do pracy

leave-1913643_1280Za całkowicie niezdolną do pracy uznaje się osobę, która nie jest w stanie wykonywać jakiejkolwiek pracy. Ocena niezdolności do pracy odbywa się na podstawie badań lekarskich przeprowadzonych przez lekarza orzecznika ZUS. Po zbadaniu wnioskodawcy lekarz orzeka o wystąpieniu niezdolności do pracy, a także ustala: stopień niezdolności, datę powstawania i przewidywalny czas trwania oraz związek wykonywanej pracy z powstaniem niezdolności. Ponadto lekarz może orzec niezdolność do samodzielnej egzystencji, a także ustalić, czy istnieją przesłanki do przekwalifikowania się pacjenta. Istnieje możliwość wydania orzeczenia bez badania, o ile osoba składająca wniosek dołączyła dokumentację stanu zdrowia (np. historia choroby, zdjęcia rentgenowskie, wyniki badań specjalistycznych).

Orzekanie niezdolności do pracy odbywa się w trybie dwuinstancyjnym: organem I instancji jest lekarz orzecznik, natomiast orzekaniem w II instancji jest komisja lekarska ZUS. Osoba wnioskująca o rentę ma prawo do odwołania od decyzji lekarza orzecznika w czasie do 14 dni – wówczas kwestię niezdolności do pracy rozpatruje komisja lekarska. W tym samym terminie prezes ZUS może zgłosić wadliwość orzeczenia i sprawa również zostanie przekazana komisji.

Całkowita niezdolność do pracy w dorabianie na rencie

Po orzeczeniu całkowitej niezdolności do pracy ZUS wydaje decyzję o przyznaniu renty i wysokości świadczenia. Jednak często kwota ta nie wystarcza do prowadzenia normalnej egzystencji, toteż renciści szukają możliwości dorabiania. Niestety, z obawy przez cofnięciem renty pracują na czarno. Takie postępowanie jest nie tylko nielegalne, ale wręcz niebezpieczne dla zdrowia.

Dlatego warto wiedzieć, że całkowita niezdolność do pracy (a więc utrata możliwości wykonywania jakiejkolwiek pracy) nie zabrania podjęcia zatrudnienia. Warunek jest jeden – praca musi być adekwatna do stanu zdrowia pracownika. Dlatego rencista najczęściej szuka pracy w zakładach pracy chronionej, choć nie stoi na przeszkodzie, aby zatrudnił go poprzedni pracodawca po odpowiednim dostosowaniu stanowiska. Jednak nawet pomimo braku zakazu pracy, renciści obawiają się obniżenia lub utraty świadczenia. O ile przychód nie przekroczy 70% średniego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS nie ma prawa obniżyć renty. Świadczenie ulegnie zmniejszeniu wówczas, gdy rencista uzyska przychód powyżej 70% i nie więcej niż 130% kwoty średniej krajowej. Renta zostanie wstrzymana dopiero po przekroczeniu 130%.

[Głosów:13    Średnia:2.7/5]