Jak obliczyć koszty uzyskania przychodu w umowie zlecenia?

0
3957

Umowa zlecenia jest szczególnym przypadkiem umowy cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy wykonawcą dzieła a zleceniodawcą. W odróżnieniu od umowy o dzieło nakłada na pracodawcę obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i wypadkowe, o ile zleceniobiorca nie jest zatrudniony w innym miejscu. Natomiast w porównaniu do umowy o pracę, umowa zlecenie nie zapewnia pracownikowi płatnego urlopu i umożliwia zerwanie współpracy z dnia na dzień. Sposób rozliczania umowy zlecenia zależy od tego, z kim jest zawierana, od kwoty wynagrodzenia i czego dotyczy. Z tego wpisu dowiesz się, jak obliczyć koszty uzyskania przychodu od umowy zlecenia.

Koszty uzyskania przychodu – umowa zlecenie obciążona składkami na ubezpieczenie

accountant-accounting-adviser-advisor-159804 (2)Jeśli zleceniodawca zawiera umowę z osobą, dla której wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia stanowi jedyne źródło utrzymania, wówczas ma obowiązek odprowadzania składek ZUS, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki na ubezpieczenie wypadkowe. W tym przypadku kwota wynagrodzenia nie ma znaczenia. Jak wyliczyć koszty uzyskania przychodu od umowy zlecenia obciążonej składkami ZUS?

Otóż najpierw należy od wynagrodzenia brutto odjąć składki na ubezpieczenia społeczne potrącone z części pracownika. Obliczoną w ten sposób podstawę należy pomnożyć przez zryczałtowaną stawkę kosztów uzyskania przychodu – 20% lub 50%. Natomiast po odjęciu kosztów uzyskania przychodu i składek ZUS uzyskuje się podstawę do opodatkowania, z której następnie oblicza się zaliczkę na podatek dochodowy (18% lub 32%).

Koszty uzyskania przychodu – umowa zlecenie bez składek ZUS

Umowa zlecenia nie będzie ozusowana, gdy zleceniobiorca jest zatrudniony w innym miejscu na umowę o pracę i utrzymuje pensję w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Składek ZUS nie odprowadza się także gdy zleceniobiorcą jest student poniżej 26 roku życia.

W tej sytuacji bardzo łatwo obliczymy koszty uzyskania przychodu – umowa zlecenia wymaga jedynie pomnożenia kwoty wynagrodzenia brutto przez stawkę 20% lub 50%. Przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy wystarczy odjąć koszty uzyskania przychodu od wynagrodzenia brutto i uzyskaną podstawę pomnożyć przez 18% lub 32% (gdy przychody przekroczą II próg podatkowy). Jeśli wartość brutto umowy zlecenia nie przekroczy 200 zł, wówczas nie stosuje się kosztów uzyskania przychodu i takiego wynagrodzenia nie wykazujemy w rocznym zeznaniu podatkowym.

Koszty uzyskania przychodu od umowy zlecenie – 20% czy 50%?

Stawki kosztów uzyskania przychodu dla umowy zlecenia określa art.22 ust.9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W punkcie 3 czytamy, że stawka 50% odnosi się do umów zlecenia, w których występują prawa autorskie lub pokrewne – dotyczy to m.in. wynalazców, piosenkarzy, malarzy, rysowników, rzeźbiarzy, pisarzy, grafików czy fotografów. Natomiast stawka 20% stanowi podstawową składkę ryczałtu w pozostałych umowach, w których nie ma mowy o prawach autorskich.

[Głosów:3    Średnia:3.3/5]